Logo Pogotowie - Radom

Archiwum 2019

17.07.2019

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1 tel/fax (48) 36-248-47

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych.

Udzielania świadczeń w ramach:

 1. Ratownictwa Medycznego
 2. Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i transportów sanitarnych
 3. Dyspozytorni Medycznej

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia,
w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.
Świadczenia będą udzielane w okresie od 01.08.2019 roku do 31.12.2020 roku
Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia  24.07.2019 r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ......”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2019 r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

SWKO

zalacznik 1a

zalacznik 1b

zalacznik 1c

Zalacznik 1d

zalacznik 2

zalacznik 3a

zalacznik 3b

zalacznik 3c

zalacznik 3d

Ogłoszenie wyników


28.06.2019

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1

Ogłasza konkurs ofert na realizacje części świadczeń opieki zdrowotnej w ramach podwykonawstwa stanowiących przedmiot umowy Zamawiającego zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 1. Ratownictwa medycznego.

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienie,  w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.
Świadczenia będą udzielane w okresie od 01.08.2019r.  do 01.01.2021r.
Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia  03.07.2019 r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez Podwykonawców w zespołach ratownictwa medycznego”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2019 r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienie.
Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art.152, 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018r poz. 1510).

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Oferenci mają możliwość składania protestów dotyczących konkursu ofert.

Zamawiający zastrzega prawo prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

SWKO

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Ogłoszenie wyników konkursu


26.02.2019

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,

26-600 Radom, ul. Tochtermana 1

ogłasza konkurs ofert na świadczenia usług opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego przez podwykonawcę.

 

 1. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 zaprasza uprawnione podmioty lecznicze do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w ramach podwykonawstwa w rejonie operacyjnym nr 14/03 w obszarach działania:
 1. powiat żyrardowski,
 2. powiat grodziski,
 3. powiat warszawski zachodni,

zgodnie z „Planem działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego” obowiązującym od 1 kwietnia 2019 r.

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654), których działalność obejmuje przedmiot zamówienia.
 2. W niniejszym konkursie ofert będą uwzględniane zapisy art. 1 pkt 33 z zastrzeżeniem art. 20 ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1115), zgodnie z którymi jednostkami systemu są zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa, wchodzące w skład podmiotu leczniczego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową, albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz obowiązujące formularze oferty można pobrać ze strony internetowej: http://www.pogotowie.radom.pl od dnia 26.02.2019 r. do dnia 01.03.2019 r.
 4. Składanie ofert odbędzie się do dnia 01.03.2019 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, I piętro, pok. 12, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1.
 5. Ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://www.pogotowie.radom.pl, do dnia 15.03.2019 r.
 6. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wniesienie protestu przerywa bieg terminu związania ofertą.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 8. Oferenci maja możliwość składania odwołańdotyczących konkursu ofert.
 9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentem jest pan Z-ca Dyrektora RSPR mgr inż. Marek Puton, tel. (48) 362-48-48 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

SWKO

01.03.2019 - Protokół z otwarcia

01.03.2019 - Wybór oferty

tel. 999 lub 112

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.