Logo Pogotowie - Radom

Archiwum 2012

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 4-6, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1  tel/fax(xx48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w  zakresie:

Udzielania świadczeń w ramach: 
  1. Ratownictwa Medycznego - dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych,  ratowników medycznych- kierowców, 
  2. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ) - dla lekarzy i pielęgniarek,
  3. Świadczeń udzielanych przez zespół sanitarny  typu N, dla lekarzy,
  4. Transportu sanitarnego - dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, ratowników medycznych- kierowców,
  5. Centrum dyspozytorskiego - dla Lekarza koordynatora i dyspozytora medycznego
Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia, w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu. 
Świadczenia będą udzielane w okresie od 01.11.2012r. do 30.06.2015 roku.

Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia  22.10.2012r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ......”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2012r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu. 

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Alicja Panecka pok. 14 II piętro.

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH (PDF)

Załącznik nr 1a - ARKUSZ OFERTOWY LEKARZ

Załącznik nr 1b - ARKUSZ OFERTOWY LKCD

Załącznik nr 1c - ARKUSZ OFERTOWY PIELĘGNIARKA

Załącznik nr 1d - ARKUSZ OFERTOWY RATOWNIK MEDYCZNY

Załącznik nr 1e - ARKUSZ OFERTOWY DYSPOZYTOR MEDYCZNY

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE OFERENTA

Załącznik nr 3 a - PROJEKT UMOWY LEKARZ

Załącznik nr 3 a - PROJEKT UMOWY LEKARZ N

Załącznik nr 3 b - PROKEKT UMOWY LKCD

Załącznik nr 3 c - PROJEKT UMOWY PIELĘGNIARKA

Załącznik nr 3 d - PROJEKT UMOWY RATOWNIK MEDYCZNY

Załącznik nr 3 d - PROJEKT UMOWY RATOWNIK MEDYCZNY-KIEROWCA

Załącznik nr 3 e - PROJEKT UMOWY DYSPOZYTOR MEDYCZNY

Komunikat

30.10.2012 Ogłoszenie wyników

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, 153,art. 154 ust. li 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008 nr 164, poz. 1027)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 tel/fax(xx48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresach

1. LEKARZA KOORDYNATORA CENTRUM DYSPOZYTORSKIEGO

2. DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą w siedzibie Udzielającego zamówienia, wg ustalonego co miesiąc harmonogramu.

Świadczenia będą udzielane w okresie od 01.08.2012r. do 31.12.2012 roku.

Szczegółowe Warunków Konkursu Ofert (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1

Oferty należy składać w sekretariacie Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego pokój Nr 12 w terminie do dnia 23.07.2012r. godz.10°°, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2012r. godz. 1200 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia. jak również prawo do odwołania konkursu.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Alicja Panecka pokój 14 II piętro.

 

Konkurs ofert

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy dyspozytor medyczny

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy LKCD

Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta dyspozytora medycznego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta LKCD

Załącznik nr 3 - Projekt umowy dyspozytora medycznego

Załącznik nr 3 - Projekt umowy LKCD

2012-07-26 Ogłoszenie wyników

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Odpowiedzi na zapytania oferentów

Odpowiedzi na zapytania

 

Uwaga - zmiana treści umowy

 

Zmiana treści umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/8 - "IŁŻA"

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

 

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/13 - "Kozienice"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

fORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

 

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/10 - "Szydłowiec"

OGŁOSZENIE O KOKURSIE OFERT

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

 

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/16 - "Lipsko"

OGŁOSZENIE

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

 

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/17 - "Zwoleń"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

FOMRLUARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

 

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/19 - "Grójec"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

 

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/21 - "Nowe Miasto nad Pilicą"

OGŁOSZENIE

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

 

Uwaga - zmiana treści umowy

Zmiana treści umowy

 

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

KOD POSTĘPOWANIA 14/03/23 - "Białobrzegi"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WARUNKI POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

OPIS KRYTERIÓW

WYMOGI OD OFERENTA 1

WYMOGI OD OFERENTA 2

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY

UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

tel. 999 lub 112

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.