Logo Pogotowie - Radom

Archiwum 2015

OGŁOSZENIE
 
Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
ul. Tochtermana 1
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych ogłasza konkurs na stanowisko

PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK


Kandydaci przystępujący ko konkursu powinni spełniać warunki określone w rozporządzaniu ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz.896).

Kandydaci na w/w stanowisk proszeni są o składanie dokumentów  (oryginały bądź kopie  potwierdzone za zgodność z oryginałem ) określonych w Rozporządzaniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 182
§12) w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenie w Gazecie Wyborczej: tj do 12.11.2015 r.

Oferty prosimy składać na adres:

 

Radomska stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul . Tochtermana 1
26-600 Radom

z dopiskiem na kopercie
 

" Konkurs na stanowisko przełożonej pielęgniarek"


oraz podaniem swojego imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego.

O terminie i miejscu przeprowadzeniu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie.

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 4-6, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1  tel/fax (48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarzy 

Udzielania świadczeń w zakresie: 

 1. Świadczenie usług medycznych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia 
  w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą wg ustalonego co miesiąc harmonogramu. 
Świadczenia będą udzielane w okresie od 10.09.2015 r. do 31.12.2015 r.

Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia  02.09.2015 r. godz. 09:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeznaczonych dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2015 r. godz. 14:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert. 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu. 

 Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).


Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

Załącznik nr 1- Arkusz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

2015.09.07 - Informacja

2015.09.09 - Ogłoszenie wyników

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 4-6, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1  tel/fax (48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez pielęgniarki/ pielęgniarzy 

Udzielania świadczeń w zakresie: 

 1. Świadczenie usług medycznych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia 
  w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą wg ustalonego co miesiąc harmonogramu. 
Świadczenia będą udzielane w okresie od 10.09.2015 r. do 31.12.2015 r.
 

Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia  02.09.2015 r. godz. 09:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem„Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeznaczonych dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2015 r. godz. 14:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert. 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu. 

  

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).

 


Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

Załącznik nr 1- Arkusz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

2015.09.07 - Informacja

2015.09.09 - Ogłoszenie wyników

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 4-6, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1  tel/fax (48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez ratowników medycznych.

Udzielania świadczeń w zakresie: 

 1. Świadczenie usług medycznych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą wg ustalonego co miesiąc harmonogramu. 
Świadczenia będą udzielane w okresie od 10.09.2015 r. do 31.12.2015 r.
 

Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia  02.09.2015 r. godz. 09:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeznaczonych dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2015 r. godz. 14:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert. 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu. 

  

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).


Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

Załącznik nr 1- Arkusz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

2015.09.07 - Informacja

2015.09.09 - Ogłoszenie wyników

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 4-6, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1  tel/fax (48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarzy i dyspozytorów medycznych.

Udzielania świadczeń w ramach: 

 1. Z zakresu Ratownictwa Medycznego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ), Transportu sanitarnego przez lekarzy , 
 2. Centrum dyspozytorskiego przez dyspozytorów medycznych.

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia, w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu. 
Świadczenia będą udzielane w okresie od 01.03.2015r. do 31.12.2016 roku.

Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia  20.02.2015r. godz.10:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ......”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2015r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu. 

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).

  Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH

Załącznik nr 1 a - Arkusz ofertowy lekarza

Załącznik nr 1 b - Arkusz ofertowy dyspozytora medycznego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 a - Projekt umowy lekarza RM, NiŚOZ

Załącznik nr 3 b - Projekt umowy dyspozytora medycznego

2015.02.27 - Informacja

Ogłoszenie wyników

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1,2 4-6, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027)

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1  tel/fax (48) 36-248-47 ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarzy i dyspozytorów medycznych.

Udzielania świadczeń w ramach: 

 1. Ratownictwa Medycznego, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ), Transportu sanitarnego , udzielanych przez pielęgniarki/ pielęgniarzy

Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą: w siedzibie Udzielającego zamówienia, w podległych placówkach oraz w miejscu zdarzenia wg ustalonego co miesiąc harmonogramu. 
Świadczenia będą udzielane w okresie od 01.03.2015r. do 31.12.2016 roku.

Szczegółowe  Warunki  Konkursu Ofert  (SWKO) i materiały informacyjne dostępne na stronie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1.

Oferty należy składać w  sekretariacie  Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
ul. Tochtermana 1 pokój Nr 12 w terminie do dnia  20.02.2015r. godz.8:00, w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ......”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2015r. godz. 12:00 w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1 pok. Nr 6.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielanie przedmiotowego zamówienia, jak również prawo do odwołania konkursu. 

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm. - tekst jednolity z 2008 roku DU nr 264 poz. 1027).


Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH

Załącznik nr 1 - Arkusz ofertowy pielęgniarki/pielęgniarza

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 - Projekt umowy pielęgniarki/pielęgniarza

2015.02.27 - Informacja

Ogłoszenie wyników

tel. 999 lub 112

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.